All posts by Operator za OIEiEK

Obavještenje o usvajanju Izvještaja

Operator za OIEiEK usvojio Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini

Na 10. sjednici održanoj dana, 25.03.2019. godine na prijedlog Direktora, Upravni odbor Operatora za OIEiEK je donio Odluku o usvajanju Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Izvještaj). Nastavi čitati

Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu

  

Na svojoj 131. sjednici, održanoj dana, 04.03.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu.  Nastavi čitati

Vlada Federacije BiH dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije

Na svojoj 173. sjednici, održanoj dana, 27.02.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/19).

Izračun ovih cijena uradila je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, u skladu s Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Nastavi čitati