Category Archives: Vijesti

Vijesti

Obavještenje o održavanju Javne rasprave

Operator za OIEiEK obavještava zainteresovane osobe da će se 20.06.2018. godine (srijeda) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u konferencijskoj Sali Gradske vijećnice Grada Mostara (Hrvatskih branitelja br. 2., Mostar), održati javna rasprava o Nacrtu pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika).

Članom 28. stav (6) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13, 5/14) propisano je da će Operator za OIEiEK posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje. Saglasnost na ovaj Pravilnik daju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti. Nastavi čitati

Odluka Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH usvojila Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018. godinu

 

Na sjednici održanoj dana, 18.05.2018. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018. godinu.

Ukupan iznos sredstava, odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u ovoj godini utvrđen je u visini od 16.418.467,05 KM, dok je jedinični iznos 0,002128 KM/kWh, bez PDV-a.

Odluka o o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018 (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 43/18). 

Četvrti Energetski samit

U organizaciji USAID projekta Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte “Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH” i “Poticanje energetske efikasnosti u BiH, u Neumu je od 25. – 27 aprila 2018. godine održan četvrti Energetski samit u Bosni i Hercegovini.

Tokom prva dva dana samita organizirane su panel diskusije i tehničke radionice na teme: održivi razvoj energetskog sektora, tržište električne energije i gasa, sheme poticaja za obnovljive izvore energije, energetska efiksanost, te nezaviosnost regulatornih tijela.
Zadnjeg dana samita prezentirane su ključne poruke ovogodišnjeg Energetskog samita, gdje je navedeno da je usvajanje strategije reforme energetskog sektora na državnom nivou, jedna od ključnih preporuka koje su proizišle iz trodnevne diskusije oko 400 učesnika.

Operator za OIEiEK je, kao partner projekata „Investiranje u sektor energije (EIA)“ i “Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH”, i na ovogodišnjem samitu uzeo aktivno učešće i to u okviru tehničke radionice na temu: „Sheme poticaja bazirane na tržišnim principima – novi razvoji i opcije“, te u sklopu radnih sastanaka u okviru pomenutih USAID i GIZ projekata.

Samit je okupio više od 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, kao i političkih stranaka kako bi zajednički došli do rešenja koja će omogućiti razvoj energetskog sektora i privredni rast BiH.

Četvrti Energetski samit je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Herecgovine i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.