Obavještenje

Dana 08.11.2018 godine Vlada Federacije BiH je donjela odluku o proširenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije APOEF. Odluka je objavljena 23.11.2018 godine u Službenim novinama  Federacije BiH, te se u istoj navodi da stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “ Službenim novinama FBiH”. U vezi s navedenim, ažurirani Akcioni plan se primjenjuje od 24.11.2018 godine. Zakon o korištenju Obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije član 22. stav 9. tačka (a, koji propisuje da Operator u trenutku podnošenja zahtjeva provjerava raspoložljivost dinamičkih kvota , shodno tome svi zahtjevi pristigli prije 24.11.2018 godine biće obrađivani po starom APOEF-u.

Ovom prilikom Operator za obnovljive izvore energije I efikasnu kogeneraciju želi uputiti izvinjenje svim onim koji su u svoje zahtjeve poslali do 24.11.2018.