Obavještenje

U skladu sa Ugovorom o otkupu električne energije proizvođač električne energije iz OIE je dužan Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati proizvođaču.

Uz svaku fakturu, proizvođač je dužan dostaviti i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije.

S tim u vezi, Operator za OIEiEK će vršiti isključivo plaćanje faktura koje su ispravne i kompletne, odnosno, koje su poslane u skladu sa rokovima definisanim važećim ugovorima, a u slučaju opravdane spriječenosti, najkasnije do 10-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca.

U slučaju zaprimanja faktura izvan, prethodno, navedenih rokova Operator za OIEiEK će plaćanje po istima izvršiti u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja fakture.

Molimo proizvođače za postupanje po gore navedenom, kako bi i Operator za OIEiEK uspio izvršiti svoje zakonom definisane obaveze.