Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu

  

Na svojoj 131. sjednici, održanoj dana, 04.03.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu. 

 Ukupan iznos sredstava, odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u ovoj godini utvrđen je u visini od 19.886.626,00 KM, dok je jedinični iznos 0,002555 KM/kWh bez PDV-a.

Odluka je stupila na snagu dana, 16.03.2019. godine, a primjenjivati će se od 01.02.2019. godine.

 Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 16/19).