Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na svojoj 249. sjednici održanoj 28.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine.

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2021) za period 01.01. 2021. godine – 01.03.2021. godine utvrđen je se u visini od 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvodača, pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK, plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog Sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 96/20 od 29.12.2020. godine. Pomenuta Odluka stupila je na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BIH“, a primjenjivat će se u periodu od 01.01.2021. godine 01.03.2021. godine.

Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 96/20)