Uprava

Upravu čini direktor.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Operatora za OIEiEK i odgovara za zakonitost poslovanja.

Odlukom o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je na 246. sjednici, održanoj dana 03.12.2020. godine, za vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK, na period od najviše tri mjeseca, počev od 15.12.2020. godine imenovala

Željka Dolečeka

Obnovljivi izvori energije