Uprava

Upravu čini direktor.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Operatora za OIEiEK i odgovara za zakonitost poslovanja.

Odlukom Vlade Federacije BiH o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK, V. broj 972/2021 od 10. juna 2021. godine, za vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period od najviše tri mjeseca od dana imenovanja, počev od 16.06.2021. godine imenovan je

Željko Doleček

Obnovljivi izvori energije