Upravni odbor

Upravni odbor Operatora za OIEiEK ima tri člana.

Članove Upravnog odbora Operatora za OIEiEK imenuje i razrješava Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH.

Na osnovu rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju na period do četiri godine, broj: 08-34-702/14 od 20.05.2014. godine, na koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost Odlukom o davanju prethodne saglasnosti za donošenje rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za OIEiEK (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 42/14) imenovan je Upravni odbor Operatora za OIEiEK u sljedećem sastavu:

Izmir Hadžiavdić, predsjednik Upravnog odbora;

Jelena Trutina, član Upravnog odbora;

Darko Pranjić, član Upravnog odbora.