Upravni odbor

Upravni odbor Operatora za OIEiEK ima tri člana.

Članove Upravnog odbora Operatora za OIEiEK imenuje i razrješava Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Odlukom o davanju prethodne saglasnosti na rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za OIEiEK (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 94/18) imenovan je Upravni odbor Operatora za OIEiEK u sljedećem sastavu:

–              Jasmin Lizde, predsjednik Upravnog odbora;

–              Ramiz Zajmović, član Upravnog odbora;

–              Frano Glavaš, član Upravnog odbora.

Obnovljivi izvori energije