Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na svojoj 249. sjednici održanoj 28.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine.

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2021) za period 01.01. 2021. godine – 01.03.2021. godine utvrđen je se u visini od 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju. Nastavi čitati

Obavijest o privremenom obustavljanju prijema stranaka

Shodno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, Operator za OIEiEK obavještava stranke da se, povodom poduzimanja mjera u cilju prevencije širenja bolesti COVID-19, privremeno obustavlja prijem stranaka u sjedištu Operatora za OIEiEK (Adema Buća br. 34, Mostar).

Molimo stranke da sva pitanja upućuju telefonskim putem, na broj 036/281-030, putem faxa 036/281-031, te putem elektronske pošte na e-mail adresu kontakt@operatoroieiek.ba, kao i da podneske dostavljaju poštom na adresu Operatora za OIEiEK.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vlada FBiH imenovala vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK

Vlada Federacije BiH je na svojoj 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine donijela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK.

Pomenutom Odlukom, na period od najviše tri mjeseca, od dana imenovanja, počev od 15.12.2020. godine, imenovan je gosp. Željko Doleček.

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK V. broj 1672/2020 od 03.12.2020. godine stupila je na snagu danom donošenja, te je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 90/20, od 11.12.2020. godine.

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 90/20).

Obnovljivi izvori energije