Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu

  

Na svojoj 131. sjednici, održanoj dana, 04.03.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu.  Nastavi čitati

Vlada Federacije BiH dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije

Na svojoj 173. sjednici, održanoj dana, 27.02.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/19).

Izračun ovih cijena uradila je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, u skladu s Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Nastavi čitati

Obavještenje

Dana 08.11.2018 godine Vlada Federacije BiH je donjela odluku o proširenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije APOEF. Odluka je objavljena 23.11.2018 godine u Službenim novinama  Federacije BiH, te se u istoj navodi da stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “ Službenim novinama FBiH”. U vezi s navedenim, ažurirani Akcioni plan se primjenjuje od 24.11.2018 godine. Zakon o korištenju Obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije član 22. stav 9. tačka (a, koji propisuje da Operator u trenutku podnošenja zahtjeva provjerava raspoložljivost dinamičkih kvota , shodno tome svi zahtjevi pristigli prije 24.11.2018 godine biće obrađivani po starom APOEF-u.

Ovom prilikom Operator za obnovljive izvore energije I efikasnu kogeneraciju želi uputiti izvinjenje svim onim koji su u svoje zahtjeve poslali do 24.11.2018.

Obnovljivi izvori energije