Vlada Federacije BiH dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije

Na svojoj 173. sjednici, održanoj dana, 27.02.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/19).

Izračun ovih cijena uradila je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, u skladu s Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Nastavi čitati

Obavještenje

Dana 08.11.2018 godine Vlada Federacije BiH je donjela odluku o proširenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije APOEF. Odluka je objavljena 23.11.2018 godine u Službenim novinama  Federacije BiH, te se u istoj navodi da stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “ Službenim novinama FBiH”. U vezi s navedenim, ažurirani Akcioni plan se primjenjuje od 24.11.2018 godine. Zakon o korištenju Obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije član 22. stav 9. tačka (a, koji propisuje da Operator u trenutku podnošenja zahtjeva provjerava raspoložljivost dinamičkih kvota , shodno tome svi zahtjevi pristigli prije 24.11.2018 godine biće obrađivani po starom APOEF-u.

Ovom prilikom Operator za obnovljive izvore energije I efikasnu kogeneraciju želi uputiti izvinjenje svim onim koji su u svoje zahtjeve poslali do 24.11.2018.

Obavještenje o promjeni referentne cijene

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je na XXI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 10.12.2018. godine donijela Odluku kojom se utvrđuje referentna cijena električne energije broj: 01-07-1034-01/18  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/18) (u daljnjem tekstu: Odluka). Referentna cijena električne energije iznosi 0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh).

Nastavi čitati

Obnovljivi izvori energije