Obavještenje

U skladu sa Ugovorom o otkupu električne energije proizvođač električne energije iz OIE je dužan Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati proizvođaču.

Uz svaku fakturu, proizvođač je dužan dostaviti i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije. Nastavi čitati

Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu

Vlada Federacije BiH je na svojoj 203. hitnoj sjednici, održanoj 04.03.2021. godine, donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka). Nastavi čitati

Čestitka

Svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, te poslovnim saradnicima Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju želi sretan 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na svojoj 249. sjednici održanoj 28.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za period 01.01.-01.03.2021. godine.

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2021) za period 01.01. 2021. godine – 01.03.2021. godine utvrđen je se u visini od 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju. Nastavi čitati

Obnovljivi izvori energije