Primjer faktura

U skladu sa Ugovorom o otkupu električne energije proizvođač je dužan Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu do 5-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati proizvođaču.

Uz svaku fakturu, proizvođač je dužan dostaviti i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije.

Primjer faktura možete preuzeti ispod.

Referentna cijena.

Podsticajna cijena.