Potencijalni privilegovani proizvođači

OIEiEK PotPrivProizvodjaciINFO:  Potencijalni privilegovani proizvođač znači investitor koji je dobio status rješenjem Operatora za OIEiEK i koji stiče pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu električne energije.

Za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije potrebno je ishoditi Energetsku dozvolu, ako je to propisano Zakonom o električnoj energiji za traženu vrstu postrojenja i instalisanu snagu.

Zahtjev za dobijanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača investitor podnosi Operatoru za OIEiEK, uz odgovarajuće dokaze propisane Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14).

Pravno ili fizičko lice, odnosno investitor koji je rješenjem Operatora za OIEiEK stekao status potencijalnog privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Predugovor za otkup električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači predugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i potencijalnog privilegovanog proizvođača, a koji predstavlja garanciju Investitoru da će, ukoliko OIEiEK izgradi u predviđenom roku i u skladu sa propisima imati pravo na sticanje statusa privilegovanog proizvođača.

.

  • Spisak proizvođača koji su status potencijalnog privilegovanog proizvođača stekli nakon funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK: Preuzmi ovdje

Standardni model predugovora za otkup električne energije

Obnovljivi izvori energije