Potencijalni privilegovani proizvođači

OIEiEK PotPrivProizvodjaciINFO:  Potencijalni privilegovani proizvođač znači investitor koji je dobio status rješenjem Operatora za OIEiEK i koji stiče pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu električne energije.

Za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije potrebno je ishoditi Energetsku dozvolu, ako je to propisano Zakonom o električnoj energiji za traženu vrstu postrojenja i instalisanu snagu.

Zahtjev za dobijanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača investitor podnosi Operatoru za OIEiEK, uz odgovarajuće dokaze propisane Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/14).

Pravno ili fizičko lice, odnosno investitor koji je rješenjem Operatora za OIEiEK stekao status potencijalnog privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Predugovor za otkup električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači predugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i potencijalnog privilegovanog proizvođača, a koji predstavlja garanciju Investitoru da će, ukoliko OIEiEK izgradi u predviđenom roku i u skladu sa propisima imati pravo na sticanje statusa privilegovanog proizvođača.

Standardni model predugovora za otkup električne energije

Napomena: Operator za OIEiEK trenutno provodi aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, te će po utvrđivanju istoga, u skladu sa članom 24. Zakona, spisak proizvođača koji su status potencijalno privilegovanog proizvođača stekli nakon funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK, što skorije, učiniti dostupnim na internet stranici Operatora za OIEiEK.

Molimo za razumijevanje.

Obnovljivi izvori energije