Privilegovani proizvođači

OIEiEK PrivProizvodjaciINFO:  Privilegovani proizvođač električne energije, u smislu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (”Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14) (Zakon), je kvalifikovani proizvođač koji ima pravo da se od njega po garantovanim cijenama otkupe ukupne količine proizvedene električne energije tokom unaprijed utvrđenog perioda.

Status privilegovanog proizvođača može dobiti imalac Dozvole za rad – licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, kojem je, u skladu sa članom 20. stav (2) Zakona, utvrđen status kvalifikovanog proizvođača.

Zahtjev za dobijanje statusa privilegovanog proizvođača, kvalifikovani proizvođač podnosi Operatoru za OIEiEK uz odgovarajuće dokaze u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu datu oblast.

Kvalifikovani proizvođač koji je, rješenjem Operatora za OIEiEK, stekao status privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi ugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači ugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i privilegovanog proizvođača.

Standardni model ugovora za otkup električne energije

Napomena: Operator za OIEiEK trenutno provodi aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, te će po utvrđivanju istoga, u skladu sa članom 24. Zakona, spisak proizvođača koji su status privilegovanog proizvođača stekli nakon funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK, što skorije,  učiniti dostupnim na internet stranici Operatora za OIEiEK.

Molimo za razumijevanje.

Obnovljivi izvori energije