Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini (ProRE)“

Vlada Savezne Republike Njemačke podržava Bosnu i Hercegovinu u oblasti obnovljivih izvora energije kroz različite finansijske aranžmane preko Njemačke razvojne banke (KfW). Bazirano na zahtjevima vladinih institucija u Bosni i Hercegovini, Njemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) odobrilo je tehničku podršku u oblasti obnovljivih izvora energije putem uspostavljanja novog projekta tehničke asistencije.

Projekat „Poticanja obnovljivih izvora energije u BiH“ biti će implementiran od strane Njemačke međunarodne saradnje (GIZ).

Projekat će pružati tehničku asistenciju partnerima u domenu općeg unaprjeđenja okvirnih uslova za sve proizvođače energije iz obnovljivih izvora energije (toplotne i električne), sa određenim naglaskom na korištenje bioenergije i unaprjeđenje tehnologija malih hidroelektrana (do 10 MW).

Koncept projekta definiše okvirne uslove u pet oblasti (strateški okvir, zakonski i regulatorni okvir, administrativne procedure i šeme poticaja, inovativne tehnologije i jačanje kapaciteta i razvoj konkretnih alata), te će projekat biti koncipiran kroz četiri područja intervencije sa ciljem stvaranja i jačanja okvirnih preduslova za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u BiH (opći okvirni uslovi za sektor obnovljivih izvora energije, razvoj sektora bioenergije i inovativnih tehnologija, unapređenje primjene malih hidroelektrana, šeme poticaj i načini finansiranja projekata OIE zasnovanih na lokalnoj zajednici).

Partneri na implementaciji projekta su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Operator za OIEiEK, Operator sistema poticaja – Elektroprivreda RS (OPS/ERS) i Vlada Brčko distrikta BiH.

Kako bi se postigao finalni dogovor u vezi projektnih aktivnosti, te definisali naredni koraci, u četvrtak 30.06.2016. godine, u Trebinju je održana radionica sa svim partnerima na projektu kao i predstavnicima USAID projekta Investiranje u sektor energije.

Predstavnici Operatora za OIEiEK svojim sudjelovanjem i komentarima dali su doprinos radionici, te je prezentirana dinamika provedbe početnih aktivnosti projekta.