Vlada Federacije BiH dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije

Na svojoj 173. sjednici, održanoj dana, 27.02.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/19).

Izračun ovih cijena uradila je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, u skladu s Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

 Garantovana otkupna cijena određuje se u zavisnosti od vrste i instalisane snage postrojenja/elektrane za koju je proizvođač stekao status privilegovanog proizvođača, a izračunava se kao proizvod pripadajućeg tarifnog koeficijenta i referentne cijene.

Inače, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Herecgovine je na svojoj 21. sjednici održanoj dana, 10.12.2018. godine donijela Odluku kojom se utvrđuje referentna cijena električne energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/18).

Referentna cijena električne energije iznosi 0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh).

Odluka o garantovanim cijenama

Prilog 1 Odluke o GC